TYPSTADGAR FÖR LOKALAVDELNING (LOKALKLUBB) INOM SPECIALKLUBB
Antagna av SKKs centralstyrelse 2017, att gälla från 2018-01-01

Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.
Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.
Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och specialklubbens stadgar och av SKK och specialklubben utfärdade regler och riktlinjer.
I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKKs eller specialklubbens stadgar ska stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder.
Inom en och samma specialklubb ska de olika avdelningarnas stadgar vara identiska. Lokalavdelningens stadgar ska fastställas av specialklubben.

§ 1 Mål
Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar, regler och riktlinjer bedriva specialklubbens regionala verksamhet.
Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av specialklubbens styrelse.

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål ska avdelningen:
Informera och sprida kunskap om XXXklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
Informera om klubbens ras/raser och dess användningsområden
Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med specialklubbens och SKKs regler.
Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av specialklubben eller när annan anledning föreligger.
Delta i samråd inom och utom SKKorganisationen.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i specialklubb tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt.

Specialklubben kan i samråd med lokalavdelningens styrelse bevilja medlemskap i lokalavdelningen för person som inte är bosatt inom klubbens geografiska område.   

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod
Avdelningens verksamhetsår ska vara kalenderår.
Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
Person vars medlemskap upphört i specialklubben kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom avdelningsstyrelsen.

§ 5 Organisation
Avdelningens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse

§ 6 Årsmöte
Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas före XXX månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i specialklubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast xx dagar [minst två] före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 

Moment 2
Dagordning Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma:
Justering av röstlängd.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast …….…. anmälts till styrelsen.
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3
Röstning Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 4
Motioner och ärenden Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast…………………
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende, som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

§ 7 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna avdelningens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller vid förhinder för denne från vice ordföranden.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i stadgar för SKK bland annat:
Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
Verkställa av årsmötet fattade beslut.
Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens.
Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till ordinarie årsmöte.
Senast XX veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
Avge yttrande över av specialklubben till avdelningen hänskjutna ärenden.
Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.
Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar.
Tillställa specialklubben protokoll från styrelsemöten.
I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 8 Revisorer
Avdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med nästa ordinarie årsmöte.
Avdelningens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast XX veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast xx veckor före ordinarie årsmöte.
Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ordinarie revisorer.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att extra årsmöte ska hållas.

§ 9 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till sammankallande i valberedningen.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast xx veckor före ordinarie årsmöte.

§ 10 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 12 Force majeure
Om avdelningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av årsmötet lämnas till specialklubbens styrelse som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande.
Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 14 Upplösning av avdelningen
Specialklubbens styrelse fattar beslut om att avdelningen ska upphöra. Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar.