Styrelsemöte i Bassetklubben CS 08-05-25 i Trosa.
Närvarande: Torbjörn Lenstad, Bo Olofsson, Jan-Erik Berglind, Mikael Löfberg, Berit Roos.


07.08
Mötets öppnande
Torbjörn L öppnade mötet och häsade de närvarande välkomna.

08.08
Val av justerare.
Janne B valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

09.08
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

10.08
Föregående protokoll.
Beslutades att dom senaste två årens CS- protokoll distribueras till samtliga nuvarande medlemmar i CS. Janne B ser till detta.

11.08
AU-beslut
- Ekonomiska beslut
Medverkan i BANK´s annons i Hundsport i samband med deras rasspecial. Kostnad 1.300:-
- Övriga beslut
Inga andra AU-beslut är tagna

12.08
Inkomna skrivelser
1. Från SKK angående förtjänsttecken.
2. Från SKK ang grundutbildning för avelsråd.
3. Från SKK / Diciplinnämd, ett antal utslag.
4. Från SKK / CS protokoll. Utmailat till sekreterare i Bassetklubben.
5. Från SKK ang specialklubbarnas utställningsprogram 2010. Utmailat till sekreterare.
6. Från SbaK / Nö Resultat från utställningen i Jäderfors.
7. Rapport från Göran P ang möte på Öster Malma. Utmailat till sekreterare.
8. Från SKK ang ansökan om bidrag från forskningsfond.
9. Från SKK pressmedelande ang World show
10. Från SKK ang dubbelt medlemskap SHU.
11. Från La Öst ang domare på utställning 2009 och 2010.
12. Från Scandic Järva krog ang erbjudande för konferenser.
13. Från La Öst inbjudan till Basset SM i viltspår.
14. Från SKK ang inbjudan till Amerikanska kennelklubbens finalutställning.
15. Från SKK ang domarkonferensen.
16. Från SKK ett antal listor med namn på nya hundägare. Mailat till berörda rasklubbar.

13.08
Fördelning ansvarsområden
Torbjörn L: Fauveklubben, SKK centralt.
Mikael Löfberg: La NÖ, Rovdjur, med i jaktgruppen.
Janne B: La Öst, materialansvarig.
Berit Roos: La Syd, klubborienterat material.
Göran Pettersson: La Väst, drevprov, med i jaktgruppen.
Håkan Sköld: BANK, Viltspår med i jaktgruppen.
Christina Järveback: La Mellan, Utställningsansvarig.
Eva Pettersson: Basset Hound, medlemsärenden.
Bo Olofsson: Petitklubben, kontakt med webbansvarig.

14.08
Exteriördomarkonferensen
- Budget
199.000:- totalt för hela konferensen. Därav lämnar SKK bidrag med 100.000:- och förhandlingar pågår med Beagle och Drever om övriga kostnaders fördelning. Förslaget nu är Basset: 50 %, Beagle: 25 %, Drever: 25 %. Torbjörn fortsätter förhandlingarna.
Sussie Lindquist skall tillfrågas om hon som adjungerad vill hjälpa till med konferensen.
- Information till rasklubbar
Konferensen äger rum 7 – 8 februari 2009. Plats blir nära Arlanda. SKK kommer bidra till rasklubberna med 1.500:- för täckande av deras kostnader i samband med framtagning av material. Domarkompendiet trycks av SbaK centralt
- Samarbete med Beagle och Drever
Samarbetsformer håller på att förhandlas fram. Bassetklubben vill ha lördagen för sina raser och lite på söndag morgon. Beagle och Drever resterande tid på söndagen.

15.08
Viltspårskommissariekonferensen
Håkan Sköd, Mikael Löfberg och Göran Pettersson förbereder både viltspårkommissariekonferense och drevprovskommisariekonferens med prioritering av viltspår. Mikael är sammankallande.
- Program
Lämpligt att i mycket god tid förankra programmet hos berörda kommissarier.
- Förarbete tillsammans med LA
Se pkt ovan.

16.08
Drevprovskomissariekonferens
Se pkt 15.08-

17.08
Ordförandekonferens.
- Program
Program för konferensen tas fram av Torbjörn och Bo.
- Tid och plats
25 – 26 April 2009. Plats bestäms senare.18.08
Uppdrag från Fullmäktige
- Fullmäktige 2006
Ges i uppdrag till jaktgruppen att genomföra.
- Fullmäktige 2008
Protokoll skall bli tillgängligare. Åtgärdat då protokollen läggs ut på hemsidan efter justering.
Stadgar för Bassetklubben och dess lokalavdelningar och rasklubbar: Beslutades att Bo tar kontakt med SKK / föreningskommittén och ber om sakkunnig hjälp.


19.08
Ekonomisk rapport från kassören
Bo läste upp kasörens rapport. På pg finns 120.744:- 44 öre, på Swedbank finns 80.761:- 11 öre.
Beslutades att kassören har att tillse att klubbens medel i största möjliga mån finns på ett så bra räntebärande konto som möjligt.
Kassören måste själv se till att hon får tillgång till pg och bankkonton. Protokoll i original från konstituerande mötet finns hos Torbjörn.
Bidrag till La Mellan för Basset SM på 10.000:- betalas ut omgående.

20.08
Bassetbladet
- Nästa nummer
Denna vecka är stopp för bidrag från CS.
Dom nya i CS borde presenteras senast i nästa nummer av Bassetbladet.


21.08
Övriga ärenden
Göran P har lämnat skriftlig rapport från mötet med Jägarförbundet. Är utskickad till LA och rasklubbar.
Till nästa års träff borde synpunkter från LA och rasklubbar inhämtas i god tid.

Bo Skalin vill gå för Finsk examinator då det är svårt att få till tid med en Svensk. Rasklubben har inga invändningar. Beslutades att detta är OK.

Petitklubben vill nominera Monica Andersson för SKK´s Förtjänsttecken.

Janne tar fram kostnad för drevprovshäftena. Kostnad för häftena debiteras LA.


22.08
Nästa möten
Mötestidsplan bokades fram till nästa fullmäktige.
Tiderna läggs ut på kalendariet så att samtliga kan framföra synpunkter på sånt dom vill tas upp i god tid före mötena.
Finns inget behov av möte ställs det in. Diskuterades också kostnader för resor till dessa möten. Att lägga möten i anslutning till järnväg var ett förslag.

Torsdag 10/7 Telefonmöte.
Söndag 10/8 Åtvidaberg i samband med Basset-SM i viltspår.
Torsdag 11/9 Telefonmöte.
Torsdag 9/10 Telefonmöte
Fredag – Lördag 7 – 8 /11 Plats senare.
Torsdag 4/12 Telefonmöte
Torsdag 15/1 Telefonmöte
Lördag 14/2 Plats senare
Torsdag 12/3 Telefonmöte
Tisdag 21/4 Telefonmöte
Fredag 24/4 Plats i samband med ordförandekonferensen.
Torsdag 14/5 Telefonmöte.
Torsdag 11/6 Telefonmöte.
Torsdag 16/7 Telefonmöte.
Lördag 14/ 11 Plats senare.
Torsdag 10/12 Telefonmöte.
Torsdag 14/ 1 2010 Telefonmöte
Lördag 13/2 Plats senare
Torsdag 11/3 Telefonmöte
Torsdag 8/4 Telefonmöte
Lördag 24/4 Fullmäktige

23.08
Avslutning
Torbjörn avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.


Vid protokollet:
Bo Olofsson

Justeras:
Torbjörn Lenstad Jan Erik Berglind