Bassetklubben, CS möte 2008-08-10 i Risebo, Småland.


Närvarande:
Torbjörn Lenstad, Mikael Löfberg, Göran Pettersson, Jan-Erik Berglind,
Håkan Sköld, Christina Järveback, Bo Olofsson, Berit Roos, Eva Pettersson

24.08 Mötets öppnande
Tobbe öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

25.08 Val av justerare.
Christina valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

26.08 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes som den förelåg.

27.08 Föregående protokoll.
Inga punkter kvarstod.

28.08 AU-beslut. Ekonomiska och övriga
Inga AU-beslut tagna sedan förra mötet.

29.08 Inkomna skrivelser.
17. Ett antal skrivelser från SKK ang World Dog Show
18. Från SKK/ UtstK ang tävlingslicens
19 Från SKK ang länsklubbars utställningar 2009
20. Från SKK/ DK ang auktorisation av domare
21. Från SKK ang WDS
22. Från SKK ang Dommer Web
23. Från SKK ang yttrande
24. Från SKK ang Kennelfullmäktige
25. Från SKK/ UtstK ang registrering
26. Från Lars West ang avslag för dubbelutställning i Vårgårda 2009
27 Från SKK ang WDS
28 Från SKK ang Taxklubben
29. Från SKK ang ”Åter hänvisning”
30. Från SKK ang utbildning av avelsråd
31. Från SKK ang avelskonferens
32. Från SKK ang tidsgräns röntgen
33. Från SKK ang Papillon/ Phalene
34. Från SKK/ DN div anmälningar.
35. Div mail ang domarekompendiumet.
36. Från SKK ang inbjudan till AKC
37Från VeTA bolaget ang inbjudan till kurs
38. Från Morgan Wackt ang utökning av rasregister
39. Från Dreverklubben ang Jyckedata.
40. Brev från Christer Henningsson
41. Div mail från SKK ang nya hundägare
42. Från SKK ang dubbelt medlemskap

30.08 Rapport från respektive ansvarsområde.
Tobbe / Fauveklubben, SKK. Inget att rapportera
Micke/ NÖ, rovdjur. Inget från NÖ eller rovdjur. Jaktgruppen sammanträder i höst.
Janne/ Öst, material. Inget från Öst. Har inköpt priser till Basset SM i drevprov.
Göran/ Väst, drevprov. Inget att rapportera.
Håkan Sköld/ BANK, viltspår. Inget från BANK. Två nya viltspårsdomare klara från Syd. Kjell Olsson, Thomas Danielsson.
En från Mellan Peter Kågeland. Papper överlämnades på en domare från NÖ, Susanne Nordlander.
Många viltspår har hittills genomförts under säsongen.
Christina/ Mellan, utställning. Inget att rapportera.
Eva/ BHS, medlemmar. Basset Hound har haft en mycket trevlig Club Show.
Mycket kontakt med medlemmar per telefon.
Berit/ Syd, klubbmaterial. Syd har genomfört en mycket trevlig utställning.
Bosse/ PBGV. Petitklubben rullar på bra och många nya medlemmar har till kommit.

Tobbe uppmanade samtliga till att ta regelbunden kontakt med sina respektive klubbar.

31.08 Exteriördomarkonferensen
Bassetklubben måste bli klara med sina raser under lördagen. Inget utrymme finns på söndagen,
då den dagen behövs för Beagle och Drever.

32.08 Viltspårskommisariekonferensen.
Kommer att ske i mars 2009 som en upptakt för säsongen.

33.08 Drevprovskommisariekonferensen.
Borde komma till stånd försommaren 2009.

34.08 Ordförandekonferensen
Bosse skickar brev till samtliga ordförande och ber om förslag på innehåll.

35.08 Uppdrag från fullmäktige.
Bosse jobbar vidare med Per- Inge ang stadgarna för samtliga i SBAK ingående klubbar
Jaktgruppen jobbar vidare med ett gemensamt anmälningssystem.

36.08 Ekonomisk rapport.
Christina har tagit fram en ny kontoplan som hon kommer maila runt till samtliga för kommentarer.
På PG finns 162.892:- och på bank finns 83.555:- Pengar skall föras över från PG till bank för att erhålla en bättre ränta.
Även lite bättre villkor för antal uttag bör finnas.
SKK´s klubbförsäkring har inte samtliga klubbar tecknat. Beslut om denna försäkring skall betalas centralt av CS (640:-/ klubb)
för samtliga tas på nästa möte.

37.08 Bassetbladet
Eva vill ha lista på samtliga nya domare för utställning, drev och viltspår för att publicera i nästa nummer. Manusstopp 15/8

38.08 Övriga ärenden
Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten skall in till SKK före 31/8.
RAS för Basset Hound till SKK. Bosse fixar.
Lager med gamla tidningar finns i Köping. Micke hämtar


30.08 Mötet avslutas.
Tobbe tackade samtliga för att ha kommit till dagens möte.


Vid protokolletBo Olofsson


Justeras.
Torbjörn Lenstad                    Christina Järveback