Bassetklubben-CS möte 2008-01- 21 

 

1.09 Mötets öppnande.
Torbjörn Lenstad hälsade Håkan Sköld, Göran Pettersson, Eva Pettersson, Christina Järveback, Mikael Löfberg, Berit Roos  och Bo Olofsson välkomna till dagens möte.

Förklarade att dagens möte var ett förkortat möte med endast ett fåtal akuta punkter.

2.09 Val av justerare.
Christina valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.09 SBHS
Mailväxling mellan Torbjörn och SBHS diskuterades. Beslut fattades att brevet skulle besvaras på alla punkter och att styrelsen uppdrog åt Tobbe och Bo att skriva utkastet. Detta skall sedan skickas runt i styrelsen för godkännande innan det skickas till SBHS.

4.09 Bokslut
Christina har skickat ut preliminärt bokslut för 2008. Vissa siffror bör justeras i bla budgeten för 2008. Preliminärt visar bokslutet på en vinst på ca 32.000:-

Christina ser till att räkenskaperna kommer revisorerna tillhanda för revision och en revisionberättelse för 2008.

5.09 Raskompendiet
Kompendiet är nu godkänt av SKK.

Beslutades att Eva beställer 60 exemplar och skickar ut till berörda domare. Överexemplar tas med till exteriördomarkonferensen.

Efter konferensen kan kompendiet splittras i dom olika raserna och läggas ut på respektive rasklubbs hemsida.

6.09 JAP / JUP
Bo tittar i överlämnade kartonger om diplom för dessa utmärkelser finns där.

7.09 Övrigt
Bo mailar varje rasklubb ang medlemsantal per 08 12 31. SBaK hade 1781 medlemmar vid årsskiftet. Efter sammanställning meddelar Bo SKK totala antalet medlemmar.

Beslut togs om att flytta ordförandekonferensen från 25 – 26 / 4 till 9 – 10 /5. Dvs den senareläggs två veckor.

Göran har fått en fråga från Ronny Westin ang drevprov. Beredes i jaktgruppen och besvaras.

BANK kommer bilda avelskommitté och ansöker om extra utbildningsbidrag. Beviljades.

Eva P. tog återigen upp detta ang valpförmedling. Kommer på ordförandekonferensen.

8.09 Mötets avslutande
Tobbe tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Bo Olofsson

Justeras:
Torbjörn Lenstad                      Christina Järveback