Bassetklubben - CS möte 2009-04-04 i Jönköping

9.09
Mötets öppnande.
Torbjörn Lenstad hälsade Håkan Sköld, Göran Pettersson, Eva Pettersson, Christina Järveback, Mikael Löfberg, Berit Roos, Jan-Erik Berglind och Bo Olofsson välkomna till dagens möte.

10.09
Val av justerare.
Micke valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

11.09
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

12.09
Föregående protokoll.

Torbjörn och Bo redogjorde för mötet med SKK, BHS och SBaK. Ett positivt möte där parterna hade fått framföra sina synpunkter på SRD.

13.09
AU-beslut.

Micke kommer bli vår representant på mötet med Jägarförbundet och SKK på Öster Malma.
Trycka 200 ex av domarkompendiet i stället för beslutade 60 ex. Merkostnad 1.000:-

14.09
JAP / JUP

Följande hundar/ kennlar tilldelades pris. Vilauddens Ask JAP i guld. Vilauddens Keira JAP i silver, Soltraders Duncan Disorderly JAP i brons, Mörka Skogs Betsy Ivarsson JAP i silver, Ismans Diva JAP i brons, Reinstone Petite Utopie JAP i brons och Kennel Ismans som får JUP i guld.
Snart kommer diplom skickas till berörda.

15.09
Inkommande post
.
Beslutades att endast sådan post som berör SBaK med la och rk kommer arkiveras och noteras under denna punkt. Övrig post delges sekreterare i la och rk innan den kastas.
- Ansökan från la NÖ ang auktorisation av drevprovsdomare.
- Från SKK ang valphänvisning. Skickad till resp rk.
- Brev från Fauveuppfödare ang kompendium.

16.09
Rapport från respektive ansvarsområde.

NÖ: Har haft sitt årsmöte, i övrigt ingenting.

Mellan:
Årsmötesprotokoll har kommit till CS.

Öst:
Årsmötesprotokoll har kommit till CS. Arbetar för närvarande med Elmia-mässan som är 21 - 24 april.

Väst:
Har utbildat 2 st utställningsansvariga.

Syd:
Arrangerar drevhunds- SM i år och får för det 10.000:- i bidrag från CS. Varje la har med 2 st domare och står dessutom för resekostnader för sina domare och sin deltagare. Tid för SM är ej spikat men önskvärt är att det går i mitten av november.

Bank:
BANK tackar för bidraget till avelskonferensen.

Hound:
Har i dag avels och uppfödarkonferens. Har haft möte med SKK ang SRD-

BGV:
Har haft årsmöte. Arrangerar sitt mästerskap i viltspår 29 maj.

Fauve:
Har årsmöte och rasklubbsträff 30 - 31 maj.

Material:
Beslutades att CS även framöver tillhandahåller sina välkända priser, älgen, stora haren och lilla haren, till pristagarna i viltspår- och drevprovs- SM. Beslutades att CS därutöver även skall tillhandahålla ett vinnartäcke till bästa hund.

Utställning:
Alla ansökningar om officiell utställning 2011 från la och rk är inskickade till SKK.

Jaktkommittén:
Beslutades att statuterna för årets viltspårshund ändras och texten blir: dom fem bästa resultaten under minst fyra olika domare skall räknas.

17.09
Exteriördomarkonferensen

Konferensen hade varit mycket uppskattad bland inbjudna domare, och SBaK har fått mycket beröm för genomförandet.
I raskompendiet har det nu klistrats in en ny bild över den tidigare felaktigt använda bilden. Dom kompendium som delats ut till domarna under konferensen kommer nu bytas ut med det nya rättade kompendiet.
Beslutades att CS skickar ett brev till drabbad uppfödare och ber om ursäkt för det inträffade. CS uppmanar även berörd rasklubb att göra detsamma.
Noterades att under denna diskussion och detta beslut var inte Torbjörn närvarande.

18.09 Viltspår och drevprovskonferens.
Konferensen genomförs torsdagen 21 maj på motell Vätterleden. Inbjudan till la och rk har skickats ut.
Innehållet på konferensen är bland annat: Information från träffen SKK/SJF på Öster Malma, Utvärdering av provverksamheten 2007/2008 och 2008/2009, uppföljning av drevprovs- kommissarieträffen 2007 11 30, rutiner för redovisning av prov, digitala protokoll och framtida utveckling, annonsering av resultat på hemsidor och i BB, domarutbildning, regelrevideringen.

Efter dessa punkter var Göran, Håkan och Eva tvungna att avvika från mötet.

19.09
Bassetbladet / Hemsidan

Beslutades att Eva ca 14 dagar före manusstopp mailar ut en påminnelse till samtliga som skall lämna manus till tidningen.
Resultat från samtliga prov skall läggas ut så fort som dom är godkända av kollegiet på vår hemsida. Detta kommer att poängteras på drev och viltspårskonferensen.

20.09 Ordförandekonferensen
Det har gått ut mail till samtliga ordförande att konferensen kommer ske 9 maj. Plats blir troligtvis Örebro.
Beslutades att Torbjörn och Bo träffas under nästa helg och fastställer programmet för konferensen. Förslag på ämnen att diskutera är: Hur hantera remissvar, svar på övriga frågor, stadgar, valphänvisning.

21.09 Ekonomi
Konstaterades att ekonomin är god. Redovisning av exteriördomarkonferensen är ännu inte klar . Fakturor från Dreverklubben har ännu inte kommit.

22.09 Övriga frågor
SBaK har tre delegater till Kennelfullmäktige 29 - 31 maj. Klart är att Torbjörn åker, vilka övriga som åker är ännu ej bestämt.23.09 Mötets avslutande.
Torbjörn tackade alla för att mangrant ställt upp på årets kanske hittills vackraste vårdag och avslutade mötet.


Vid protokollet: Bo Olofsson

Justeras:Torbjörn Lenstad Mikael Löfberg