Bassetklubben – CS telefonmöte 2009-06-11

 

Närvarande: Berit Roos, Christina Järveback, Jan Berglind, Mikael Löfberg, Håkan Sköld, Torbjörn Lenstad, Bo Olofsson, Eva Pettersson ( del av tiden )

24.09 Mötets öppnande
Tobbe öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

25.09 Val justerare
Berit valdes att jämte Tobbe justera protokollet 

26.09 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes som den förelåg.

27.09 Föregående protokoll
Inga punkter förelåg från tidigare protokoll.

 

28.09 AU-beslut. Ekonomiska och övriga
Beslut om att Christina skulle få inhandla en ny dator hade fattats.

 

29.09 Inkomna skrivelser
Kännedomskopia på brev från Ursula Nielsen till SKK ang RAS. CS har tagit del av innehållet.

Brev från Anna Wilhelmsson ang avelskommitté i BANK. CS beslutade att detta löses inom rasklubben.

Remiss från SKK angående enhetliga utställningsregler inom Norden. Beslutades att Christina besvarar.

Protokoll från träff med övriga drivande raser inför regelrevideringen. Micke redogjorde.
 

30.09 Skickade skrivelser
Inga skrivelser hade skickats under perioden.

 

31.09 Rapport från respektive ansvarsområde

BANK:
Underlag från Kjell Andersson ang ödem finns för utskick. Kommer till berörda tidig höst.

BHS:
Arbetet med RAS är ännu inte färdigställt.

Fauve:
Anordnar inofficiell utställning 11/7.
Har haft årsmöte och klubbmästerskap i viltspår.

BGV:
Har för andra gången haft sitt rasmästerskap i viltspår.

NÖ:
Inget.

Öst:
Krock mellan deras utställning och Viltspår-SM noterades. Borde kunna undvikas.
Har representerat Bassetklubben på ett mycket lyckat sätt på Elmia.
Har genomfört två ordinarie viltspårsprov.
Har representerat Bassetklubben på jaktmässa och invigning av skjutbana i Rimforsa.

Väst:
Inget.

Syd:
Hade en välbesökt dubbelutställning i helgen.

Mellan:
Har haft sin utställning i Karlstad.

Material:
SM-priser är beställda. Janne fick tips om var det finns täcken att köpa.

Janne kontaktar resp LA och tar reda på behov av protokoll och skogskort för att försöka få till en direkt leverans från tryckeri till LA. Eva skall höra med ett tryckeri om priser.

 

32.09 Rapport från KF och mötet med övriga drivande raser
Tobbe och Bosse representerade Bassetklubben på KF. Röstade på motioner enligt beslut från ordförandeträffen.

Noterades särskilt dom nya åldersgränser som numer gäller inom SKK.

Mötet med övriga drivande raser beslutade att digitala protokoll skall tas fram och även underhållas av SKK. Nytt möte bestämdes till augusti då även stövarklubben skall med.

33.09 Rapport från viltspårs och drevprovskommissariekonferensen
Ett mycket bra möte med många givande diskussioner. Genomgång om vad som sagts på mötet med SJF på Öster Malma. Även genomgång av SKK´s jakthundspolicy och med allt vad det innebär.

Chipmärkning och pejlanvändandet diskuterades noggrant.

Informerades om hur statusen är på detta med digitala protokoll.

Viltspårsprotokollen diskuterades och att dom gamla anses vara dom bästa. Dock behövs vissa små justeringar.

Håkan Sköld skall bara ha viltspårsprotokoll gällande Bassetraserna till sig.

Kommissarierna skall noga kontrollera protokollen med avseende på läsbarheten.

Skottprövning skall vara kvar.

HP skall endast delas ut när hunden gjort något extra bra och detta skall noteras i protokollet.

Domarlistan skall uppdateras i samarbete med övriga klubbar.

Klargörande ang rörliga och ordinarie prov.

34.09 Ordförandeträffen
Se bifogade minnesanteckningar.
 

Minnesanteckningar från ordförandemöte i Örebro 2009-05-09

Närvarande:
Anso Pettersson, Berit Roos, Marie Berglind, Mikael Löfberg, Torbjön Lenstad, Bo Olofsson.

Tobbe hälsade samtliga välkomna och förklarade att ordförandemötet blivit bestämt av 2008-års fullmäktige.

Micke informerade om mötet mellan SKK och Svenska Jägarförbundet på Öster Malma som varit under våren. SJF och SKK håller på att ta fram riktlinjer för träning och jakt med hund så  att detta sker på ett etiskt riktigt sätt. SJF arbetar på regeringens uppdrag vad gäller denna fråga och särskilt då vad gäller jakt på vildsvin. Uppdraget skall vara färdigt 2010.

Vildsvin och hjort ökar kraftigt. Dvs flockdjur. Hare, älg och rå minskar. Rovdjur ökar och även förekomst av utsatt vilt ökar. Mårdhunden etablerar sig fort efter Norrlandskusten och försöker sprida sig söderöver.

Omsorgen om jakthunden kommer bli viktigt.

Packjakt kommer inte tillåtas.

Sverige enda landet som ej är detaljreglerat vad gäller jakt med hund. Underlaget för vår Nordiska jakthundskultur börjar minska och myndigheternas tålamod börjar tryta.

Trolig utveckling är att specialister bland hundraserna kommer bli mer specialiserade och att det kommer bli ökade krav på vår förmåga att styra våra hundar under jakten. SKK och SJF uppmanar oss att arbeta med dessa frågor.

Anlagsprov på vildsvin kommer. SBaK skall upprätta policy för våra drivande raser och även se över regelverken.

Vid konferensen för spår och drevprov i maj kommer följande att beröras.

System för uttagning inför SM, 2-domarsystem kommer användas.

Småhunds-SM kommer troligtvis gå av stapeln sista måndagen i november. Möte ang Småhunds-SM kommer att ske med inblandade klubbar 12/5.

Avgifter för prov diskuterades, även domaravgifter, både med hänsyn till inkomstuppgifter och med hänsyn till en likriktning inom SBaK.

Register önskvärt att det förs över domares uppdrag. Registret sköts av respektive La. Detta register skall utgöra grund för fortsatt auktorisation.

Ang regelrevideringen skall detta tas upp på mötet med övriga klubbar 12/5

Större regeländringar = motion skall beredas av La och Rk. SBaK fullmäktige våren 2010 är sista chans att få med något inför nästa revidering.

Genomgång av anmälningsblankett som är digital. Blanketten är framtagen och finns nu för både spår och drevprov.

Ang KF 2009 som går av stapeln 30 – 31 maj så gick valberedningens förslag igenom. SBaK har inga egna namn att föreslå.

Motioner som även gäller vår verksamhet gicks igenom och beslöts att vi skulle rösta enl

SKK / CS förslag.

Stadgar för SBaK diskuterades, gäller både centralt, La och Rk. Även tiden mellan fullmäktige diskuterades och mötet enades att ha fullmäktige varje år är bättre.

Beslutades att CS kontaktar Föreningskommittén efter det att kennelfullmäktige hållits och går igen samtliga klubbars gällande stadgar och försöker få till stadgar med minimalt med ändringar gentemot redan, av SKK, framtagna typstadgar så att även SBaK följer SKK´s intentioner. Nytt möte ang dessa regler kommer behövas i höst. Målsättningen är att samtliga La och Rk kan ta dessa nya stadgar på nästa årsmöte och SBaK på nästa fullmäktige.

Ang valphänvisning på SBaK´s hemsida ansåg mötet att det räcker med den nya valphänvisningen som kommer finnas på SKK´s hemsida och vad rasklubbarna redan har på sina respektive sidor.

Diskuterades samverkan/ samarbete mellan La och Rk vad gäller utställningsverksamheten. Ingående dialog innan datum för utställningar bestäms och även möjligheten att kunna låna utställningsansvariga av varandra.

Uppmanades att samtliga aktiviteter läggs in på SBaK kalendariet på hemsidan så fort något beslutats.

Beslutades att domare som deltager på vidareutbildning via SBaK, som den domarkonferens vi hade i vintras, skall prioriteras vid val av domare till SBaK´s utställningar. Lista på närvarande domare skall distribueras till La och Rk med uppmaning att använda dom som är på listan. Även Länsklubbarna borde påverkas att göra lika.

Tobbe tackade för ett väl genomfört möte.

Bo Olofsson vid pennan

 

35.09 Önskemål från Syd ang SM-bidrag
Syd vill att SM-bidraget skall höjas från nuvarande 10.000:- pga av merkostnader då tvådomarsystem skall börja tillämpas.

Beslutade att Syd redovisar sin egen ekonomiska status och även vad dessa sex extra domare skulle innebära för merkostnad..

 

36.09 Ekonomisk rapport.
Christina föredrog det ekonomiska läget. Konstaterades att budgeten ligger ca 25.000:- minus från föreslagen budget. Då fullmäktige inte antog föreslagen budget utan ändraden den så kostnaderna steg med över 75.000:- i den av fullmäktige antagna budgeten så är det reella underskottet 102.000:-

Konstaterades att i kassan finns 224.000:- och att exteriördomarkonferensen blivit ungefär 50 % billigare än budgeterat.

 

 

37.09 Bassetbladet
Att ändring angående drevprovsperioder i NÖ ändras enligt Mickes anvisningar.

Att text om Grand läggs ihop med BGV-klubbens sidor.

 

38.09 Regelrevideringen
Under dom möten som varit har det konstaterats att nuvarande regler är bra. Dock behövs vissa justeringar både redaktionellt och med tanke på nya stadgar. Processen pågår med kontakter även med övriga drivande raser.

 

39.09 Önskan från BANK att starta upp arbetet med SRD
BANK vill börja arbeta med SRD på Bassetklubbens utställningar. CS ser gärna att så sker men påpekar även att detta inte kan ses som ett krav på arrangörerna.

 

40.09 Övriga ärenden
Beslutades att mötet som bestämts till 16/7  ställs in.

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN I CS

2009

 

21/4

Telefonmöte

24/4
 

Plats
(i samband med ordförandekonferensen.)

14/5

Telefonmöte

11/6

Telefonmöte

16/7

Telefonmöte

14/11

Plats senare

10/12

Telefonmöte

2010

 

14/1

Telefonmöte

13/2

Plats senare

11/3

Telefonmöte

8/4

Telefonmöte

24/4

Fullmäktige

Beslutades att datum för styrelsemöten enligt ovan tas bort från hemsidan.

41.09 Mötet avslutas
Tobbe tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet: Bo Olofsson


Justeras:

Berit Roos                           Torbjörn Lenstad