Antagna av Bassetfullmäktige 2018-05-05
Enligt SKK:s typstadgar gällande från 2018-01-01 

Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK)   Inledning
 
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.
 
Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.
 
SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.
 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.
 
I den mån stadgar för SBaK strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.
 
 
§ 1 Mål
 
För Svenska Bassetklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
 
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt/jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 
• Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
 
• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
 
• Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
 
 
§ 2 Verksamhet
 
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
 
• Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Bassetklubben -dess mål, organisation och arbetsformer.
 
• Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden samt aktivt verka för ett ökat medlemsantal.
 
• Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
 
• Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet.
 
• Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 
• Utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.
 
• Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
 
• Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
 
• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
 
 
§ 3 Medlemskap
 
Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.
 
Avdelningsmedlem tillhör den avdelning inom vars område man är bosatt. Medlemskap berättigar till deltagande i av avdelningarna och
av SBaK centralt anordnade verksamheter samt erhållande av SBaKs publikationer.
 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.
 
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
 
Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
 
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.
 
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. 
 
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.
 
 
§ 4 Medlemsavgift
 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:
 
För delegater till fullmäktige: från det fullmäktigemöte till vilket delegaten valts, till nästa ordinarie fullmäktigemöte
 
För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.
 
Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för denna.
 
 
§ 6 Organisation
 
Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar och rasklubbar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SBaK.
 
För bildande av rasklubbar och lokalavdelningar krävs godkännande av SBaKs styrelse.
 
 
§ 7 Fullmäktige
 
Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra
 
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas vart annat år under april eller maj månad.
 
Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skall skriftligen eller via e-post delges rasklubbar, lokalavdelningar och delegater senast tre veckor före fullmäktigemötet. 
 
Till kallelsen ska bifogas förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet.
 
Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns. Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. 
Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.
 
Kallelse till extra fullmäktigemöte ska senast tre veckor före mötet skickas per post eller e-post till varje rasklubb och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. 
 
Med kallelsen bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.
 
 
Moment 2 Fullmäktigedelegater
 
Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna och lokalavdelningarna.
Härvid ska följande gälla:
• Lokalavdelning utser en delegat jämte suppleant för varje påbörjat 100-tal medlemmar per 31 december året före fullmäktige. Delegat eller suppleant får representera endast en lokalavdelning eller rasklubb.
 
• Rasklubb utser en delegat jämte suppleant för varje påbörjat 150- tal medlemmar per 31 december året före fullmäktigemötet. Delegat eller suppleant får representera endast en rasklubb eller lokalavdelning.
 
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem från det år under vilket han/hon fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant.
 
Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till nästa fullmäktigemöte.
 
Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas till SBaKs styrelse.
 
 
Moment 3 Dagordning
 
Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande eller av styrelsen utsedd person. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av fullmäktigemötets ordförande.
 
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
 
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska    justera protokollet. De valda justerarna är dessutom    rösträknare.
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och    av personer enligt § 7 mom. 6.
 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
 
7. Fastställande av dagordningen.
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och    resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor    samt revisorernas berättelse.
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt    dessa uppkommen vinst eller förlust.
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte     givit till styrelsen.
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen     enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa     stadgar.
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
 
17. Behandling av motioner och propositioner samt annat      beslutsmässigt ärende. Kommentar: En motion ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till motionen ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Vill styrelsen lämna en fråga för beslut på fullmäktige (proposition) ska denna följa utskicket av årsmöteshandlingarna och sedan behandlas under punkt 17.
18. Övriga, ej beslutsmässiga, ärenden som för kännedom och       diskussion hänskjutits till fullmäktige av styrelsen, rasklubb       och/eller lokalavdelning eller på mötet uppkommet ärende. Kommentar: Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling under punkt 18.
 
Moment 4 Röstning
 
Rösträtt har endast fullmäktigeledamot. Röstning med fullmakt får inte ske.
 
Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.
 
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.
 
Eventuell reservation mot fullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.
 
Moment 5 Skriftlig omröstning
 
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte.
 
För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på huvudstyrelsens utsända förslag. 
 
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:
 
1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
 
2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej    eller Avstår.

 
3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar    per post gäller poststämpelns datum.
 
Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.
 
Moment 6 Närvarorätt med mera
 
Vid fullmäktigemötet har varje medlem rätt att närvara och, om fullmäktigemötet så beslutar, rätt att yttra sig.
 
Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
 
Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
SKKs verkställande direktör.
Ledamot och suppleant i SBaKs styrelse.
 
Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet.
Av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter.
Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.
Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.
 
Moment 7 Motioner och ärenden
 
Motion som rasklubb och/eller lokalavdelning önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast sex veckor före det ordinarie fullmäktigemötet hålles. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.
 
Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
 
Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 
Moment 8 Kostnader
 
1. Rasklubben och lokalavdelningen svarar för samtliga kostnader för delegat/delegater och suppleant/suppleanter vid ordinarie och extra fullmäktige.
 
2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 6 vid ordinarie och extra fullmäktige.
 
3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
 
4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.
 
 
§ 8 Styrelse
 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.
 
Moment 1 Styrelsens organisation
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses av konstituerande möte), fyra eller sex ordinarie ledamöter samt två eller fyra suppleanter.
 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer vartannat år ordförande för två år, övriga ledamöter för fyra år samt suppleanter för två år.
 
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
 
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
 
Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdes- eller tävlingsförbud.
 
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.
 
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.
 
Moment 2 Styrelsens uppdrag
 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat:
Ansvara för klubbens avelsfrågor.
Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet.
Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag.
Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
Avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte.
Senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.
 
Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktigemöte sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.
 
Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver
 
Senast en månad efter ordinarie fullmäktige till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 
Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige till SKK.
 
Tolka stadgar samt att ha rätt att bevilja dispens från fastställda rasklubbs- och lokalklubbsstadgar.
 
Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
Ansvara för att klubbens verksamhet genomförs i samverkan med lokalavdelningarna och rasklubbarna eller i samverkan över lokalavdelnings/ rasklubbsgränserna.
 
I övrigt sköta klubbens angelägenheter.
 
 
§ 9 Revisorer
 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av fullmäktigemötet.
 
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av två år. Med två år menas tid från det fullmäktigemöte då val skett till nästa ordinarie fullmäktigemöte.
 
Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
 
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
 
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie fullmäktigemöte sänds till rasklubbar och delegater.
 
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas.
§ 10 Valberedning
 
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie fullmäktigemöte.
 
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara två år och för övriga ledamöter fyra år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje fullmäktigemöte.
 
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
 
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
 
 
§ 11 Protokoll
 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
 
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
 
§ 12 Disciplinärenden
 
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.
 
 
§ 13 Force majeure
 
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
 
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

 
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
 
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
 
 
§ 14 Stadgeändring
 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall handläggas enligt § 7. mom. 3, punkt 17.
 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.
 
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
 
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.
 
 
§ 15 Upphörande av klubben
 
Beslut att hos SKKs Centralstyrelse begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte.
 
För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
 
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.